Podmínky ochrany osobních údajů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V E-SHOPU moteele.cz

Vážení zákazníci,

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Vás informujeme, že o Vás zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s Vaší objednávkou nebo na základě jejího plnění.

 

Správce osobních údajů a kontakt na něj

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Stanislav Kyška, se sídlem Slepá 1298, Šenov 73934, IČO: 02718588, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Slepá 1298, Šenov 73934, email: info@moteele.cz, telefon: +420 775 173 119

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 GDPR.

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vaší objednávky a v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje také zpracováváme pro účel zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (emailová adresa). Vaše osobní údaje získané správcem pro výše uvedené účely budou zpracovány rovněž pro zajištění právních nároků správce a pro účely plnění právních povinností, které jsou správci stanoveny právními předpisy České republiky či Evropské Unie.

 

Zákonný důvod zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány též na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme osobám podílejícím se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, dále osobám zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osobám zajišťující marketingové služby. Osobní údaje také předáme veřejnoprávním orgánům v případě, kdy nás o to požádají, a to pouze v rozsahu v žádosti určeném.

 

Předání osobních údajů do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Délka uchování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu založeného objednávkou či registrací v obchodě). V dalších případech je doba uložení stanovena právními předpisy.

 

Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu Moteele.cz a v případě jakékoliv objednávky budou zaslány na Vaši emailovou adresu. Správce tímto plní mj. svou povinnost stanovenou čl. 12 GDPR. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.8.2019.

Zpět do obchodu